خدمات

بیمه آتش سوزی

این بیمه هم مثل بیمه مسئولیت برای همه اماکن انجام میگردد.