خدمات

بیمه ماشین ثالث و بدنه

بیمه ثالث و بدنه برای کلیه ماشین ها انجام میشه.

در حال حاضر با شرکت های ایران و پارسیان انجام میدیم.