خدمات

بیمه حوادث

این بیمه برای هر شخضی قابل صدور می باشد.

از اسم بیمه مشخصه که برای هر حادثه ای که برای شخص اتفاق بیوفتد پوشش می دهد.