خدمات

این بیمه برای بانوان انجام میگردد.

شرط اصلی اینکه باید قبل بارداری بیمه کنین.

انفرادی انجام میشه

هزینه های ویزیت و دارو، ازمایشات ، پاراکلینیکی ، بیمارستانی، زایمان پرداخت میشه