خدمات

بیمه درمان تکمیلی

برای درمان تکمیلی با توجه به شرایط بیمار پیشنهاد می گردد.

مثلا برای شخصی که بیماری یا جراحی خاصی دارد و کسی که ندارد متفاوت است.

یا شخصی که باردار هست میتواند در این طرح ثبت نام نماید.

که حق بیمه این تعهدات متفاوت است.